Przepis na cia­sto na na naleśniki

Zobacz też róż­ne prze­pi­sy na na­le­śni­ki.pod­cie­ra dupe

Składniki:

  • szklan­ka wody,
  • szklan­ka mleka,
  • 1 1/2 szklan­ki mąki,
  • 2 ja­ja,
  • ew. łyż­ka ole­ju lub oli­wy (do­da­jąc olej do cia­sta nie ma po­trze­by do­dat­ko­wo na­tłusz­czać patelni)

Ucieramy ja­ja i gdy two­rzą już jed­no­li­ta ma­sę do­da­je­my do nich wo­dę i mą­kę. Dokładnie mie­sza­my i gdy go­to­we od­kła­da­my pod przy­kry­ciem do lo­dów­ki na oko­ło godzinę.

Po go­dzi­nie wyj­mu­je­my z lo­dów­ki i sma­ży­my plac­ki na­le­śni­ko­we (na­bie­ra­jąc każ­do­ra­zo­wo oko­ło cho­chel­ki cia­sta) na roz­grza­nej pa­tel­ni po­sma­ro­wa­nej oli­wą (przy po­mo­cy ku­chen­ne­go pę­dzel­ka) lub skór­ką od sło­ni­ny. Smażymy lek­ko (nie do­pro­wa­dza­jąc do zbyt­nie­go zru­mie­nie­nia) i go­to­we od­kła­da­my na pła­ski talerz.

Naleśniki za­wi­ja­my ra­zem z na­dzie­niem i sma­ży­my na pa­tel­ni lub pod­grze­wa­my w piekarniku.

Naleśniki o na­dzie­niu in­nym niż słod­kie mo­że­my przed sma­że­niem pa­nie­ro­wać w mą­ce, roz­beł­ta­nym jaj­ku i buł­ce tartej.

Naleśniki moż­na za­ja­dać rów­nież bez pod­grze­wa­nia z na­dzie­niem do je­dze­nia na zim­no (np. bi­tą śmie­ta­ną i owocami).

Leave a Reply