Przepis na kom­pot susz

Dla mnie wi­gi­lia i świę­ta Bożego Narodzenia za­wsze ma­ją smak i nie­po­wta­rzal­ny aro­mat su­szu. Ugotowanie go nie po­win­no spra­wić na­wet po­cząt­ku­ją­ce­mu ku­cha­rzo­wi żad­nej trudności.

Suszone jabł­ka, grusz­ki i śliw­ki go­tu­je­my w osło­dzo­nej wo­dzie, aż owo­ce zmięk­ną. Gdy kom­pot nie­co prze­sty­gnie od­ce­dza­my i po­da­je­my do pi­cia. Owoców z kom­po­tu, na­wet je­śli ktoś nie lu­bi ich jeść, nie wy­rzu­ca­my. Można za­lać je wo­dą jesz­cze raz (za dru­gim ra­zem trze­ba dać jej nie­co mniej, niż za pierw­szym) i za­go­to­wać ponownie.

Leave a Reply