Chleb na ser­wat­ce

Przepis na pie­cze­nie chle­ba wg. ‚Kosowskiej kuch­ni jar­skiej’ z 1929 ro­ku z Wydawnictwa M, Arcta w Warszawie

  • 3 li­try mą­ki pszen­nej ra­zo­wej
  • 1 1/2 – 2 li­try ser­wat­ki, ma­ślan­ki lub kwa­śne­go mle­ka
  • 5 ły­żek mio­du lub cu­kru
  • 2 łyż­ki oli­wy lub ma­sła kla­ro­wa­ne­go
  • 1/2 li­tra mą­ki żyt­niej py­tlo­wej
  • 1/2 – 1 łyż­ka so­li
  • ma­ła ły­żecz­ka so­dy (dwu­wę­gla­nu)

Wszystko do­brze wy­mie­szać z mą­ką pszen­ną, na­stęp­nie dać so­dę roz­pusz­czo­ną w ma­lej ilo­ści cie­plej wo­dy. Jeśli cia­sto zbyt rzad­kie, do­dać żyt­niej mą­ki py­tlo­wej ty­le, ile bę­dzie po­trze­ba do zro­bie­nia cia­sta. Wyrabiać po­dłuż­ne chle­by, po­ma­zać ja­jem, po­sy­pać kmin­kiem i piec w do­brze go­rą­cym pie­cu 1 1/2 go­dzi­ny.

Dobrze jest po­kosz­to­wać cia­sto, aby nie mia­ło łu­go­wa­te­go sma­ku so­dy; w ta­kim ra­zie do­dać jesz­cze ser­wat­ki, a gdy smak kwa­śny prze­wa­ża – to tro­chę so­dy.

Aleksandra Dajczak

Twórca portalu kuradomowa.com, bibliotekarz, webmaster i twórca biżuterii z zamiłowaniem do gotowania oraz rzemiosł różnych.

Dodaj komentarz

Zamknij menu
%d bloggers like this: