Karp w galarecie

Sprawdzony prze­pis na jed­no z dwu­na­stu dań wi­gi­lij­nych na Boże Narodzenie.

Składniki:

 • karp 1- 1,5 kg
 • 2 mar­chew­ki
 • 2 pie­trusz­ki
 • ka­wa­łek selera
 • pół po­ry
 • 1 ły­żecz­ka żelatyny
 • liść lau­ro­wy
 • zie­le angielskie
 • kil­ka zia­re­nek pieprzu
 • sól
 • 1 ły­żecz­ka cukru
 • (jak kto chce do de­ko­ra­cji karpia):
 • 2 ja­ja na twardo
 • ogó­rek kiszony
 • grzyb­ki marynowane

Karpia skro­bie­my i pa­tro­szy­my. Gotujemy wy­war z ry­biej gło­wy, ogo­na i wszel­kich ry­bich 'od­pad­ków’ i wa­rzyw. Po pół go­dzi­nie wyj­mu­je­my ry­bie mię­so i wa­rzy­wa i wkła­da­my do wy­wa­ru kar­pia po­kro­jo­ne­go w dzwon­ka. Dzwonka go­tu­je­my 20 mi­nut i de­li­kat­nie wyj­mu­je­my na pół­mi­sek. Z ugo­to­wa­nych dzwon­ków zdej­mu­je­my de­li­kat­nie skó­rę i wyj­mu­je­my bar­dzo ostroż­nie wszyst­kie ości. Dzwonka ukła­da­my ład­nie na pół­mi­sku i ozda­bia­my ugo­to­wa­ny­mi wa­rzy­wa­mi, jaj­ka­mi na twar­do czy ogóreczkiem.

Wywar ce­dzi­my przez gę­ste si­to, je­śli ta­kie­go w do­mu brak, moż­na zwy­kłe sit­ko wy­ło­żyć ga­zą i przez nią ce­dzić. Doprawiamy do sma­ku. W pół szklan­ki wy­wa­ru roz­pusz­cza­my że­la­ty­nę. Łączymy z resz­tą i pod­grze­wa­my na wol­nym ogniu ca­ły czas mie­sza­jąc, pa­mię­ta­jąc jed­nak by się nie za­go­to­wał. Gdy za­czy­na tę­żeć, za­le­wa­my nim ry­bę na pół­mi­sku tak, by przy­krył ją w ca­ło­ści i od­sta­wia­my do lodówki.

Karp w ga­la­re­cie go­to­wy jest do je­dze­nia na­stęp­ne­go dnia po przy­go­to­wa­niu. Najlepiej sma­ku­je z ostry­mi so­sa­mi np. chrzanowym.

Leave a Reply