Przepis na kor­ni­szo­ny cio­ci Jadzi

Wyśmienite ogór­ki – kor­ni­szo­ny we­dług spraw­dzo­nej wie­lo­krot­nie re­cep­tu­ry. Przepis prze­ka­zy­wa­ny z po­ko­le­nia na pokolenie 🙂

Składniki na za­le­wę (na oko­ło 3-4 kg ogórków):

 • 3 li­try wody
 • szklan­ka cukru
 • 10 dkg soli
 • 0,5 li­tra 10% octu
 • 2-3 li­ście laurowe
 • 4 goź­dzi­ki
 • ły­żecz­ka zie­la angielskiego
 • ły­żecz­ka gorczycy

Przyprawy do wło­że­nia do słoików:

 • czo­snek
 • ce­bu­la
 • su­ro­wa mar­chew­ka po­kro­jo­na w plasterki
 • ko­per
 • chrzan

Zaczynamy od przy­go­to­wa­nia ogór­ków. Trzeba je po­rząd­nie umyć i cia­sno po­wkła­dać do sło­ików. Dołożyć do każ­de­go sło­icz­ka kil­ka pla­ster­ków mar­chew­ki, ka­wa­łe­czek chrza­nu, zą­bek czosn­ku, ka­wa­łek ce­bu­li i nie­co ko­pru. Teraz po­ra na za­le­wę – go­tu­je­my wo­dę z przy­pra­wa­mi, cu­krem i so­lą (oko­ło 5 mi­nut od zawrzenia)na ko­niec do­da­je­my ocet, do­pro­wa­dza­my jesz­cze raz do wrze­nia i od­sta­wia­my z gazu.

Ogórki w sło­ikach za­le­wa­my go­rą­cą za­le­wą. Teraz po­ra na we­ko­wa­nie. Słoiki z ogór­ka­mi wkła­da­my do du­że­go garn­ka z wo­dą, do­pro­wa­dza­my do wrze­nia i zdej­mu­je­my z pal­ni­ka. Nie go­tu­je­my dłu­żej! Teraz trze­ba od­sta­wić sło­iki w bez­piecz­ne miej­sce. Domowe kor­ni­szo­ny gotowe!

Autor: Ciocia Jadzia

Leave a Reply