Kapusta z grzybami

Prosty prze­pis na tra­dy­cyj­ne pol­skie da­nie na Boże Narodzenie.

Składniki:

 

 • głów­ka słod­kiej kapusty
 • ka­pu­sta kiszona
 • su­szo­ne grzyby
 • ce­bu­la
 • olej
 • wo­da
 • sól
 • pieprz
 • liść lau­ro­wy
 • an­giel­skie ziele
 • sól
 • pieprz
 • kmi­nek
 • oli­wa z oliwek

Główkę ka­pu­sty sie­ka­my drob­no i go­tu­je­my w nie­wiel­kiej ilo­ści oso­lo­nej wo­dy z list­kiem lau­ro­wym i zie­lem an­giel­skim. Kapustę ki­szo­ną płu­cze­my, sie­ka­my i go­tu­je­my w osob­nym garn­ku rów­nież przez go­dzi­nę. Cebulę kro­imy i przy­sma­ża­my na oli­wie. Suszone grzy­by do­brze jest na­mo­czyć wcze­śniej, naj­le­piej po­przed­nie­go dnia. I je rów­nież mu­si­my ob­go­to­wać. Kiedy zmięk­ną, stu­dzi­my je i sie­ka­my. Łączymy w jed­nym ga­rze ugo­to­wa­ną ka­pu­stę ki­szo­ną, ugo­to­wa­ną ka­pu­stę słod­ką, po­sie­ka­ne grzy­by i sma­żo­ną ce­bu­lę, mie­sza­my do­kład­nie, do­pra­wia­my so­lą, pie­przem i kmin­kiem i go­tu­je­my ra­zem jesz­cze oko­ło 2-3 godzin.

Dla nada­nia ka­pu­ście wła­ści­we­go sma­ku i aro­ma­tu, za­miast grzy­bów moż­na do­dać kost­ki grzybowej.

Leave a Reply