Jak zro­bić kro­kie­ty z pie­czar­ka­mi i żół­tym se­rem do wi­gi­lij­ne­go barsz­czu — przepis

Chyba wszy­scy z nas przy­go­to­wu­ją wi­gi­lij­ny barszcz czer­wo­ny. A jak barszcz to i kro­kie­ty! Naleśniki z far­szem są ich wspa­nia­łym do­dat­kiem, że­by jed­nak by­ły wy­jąt­ko­we do­daj­my do nich ser żół­ty. Dzięki te­mu bę­dą smacz­niej­sze, atrak­cyj­ne dla oka i nie roz­pad­ną się.

Przepyszne kro­kie­ty są wspa­nia­łym do­dat­kiem wy­kwint­ne­go barsz­czu. Na co dzień nie­wie­le go­spo­dyń je ro­bi, po­nie­waż są dość cza­so­chłon­ne. Mimo to, ich wy­ko­na­nie jest ba­nal­nie pro­ste, a efek­ty zdo­bę­dą ser­ca wszyst­kich człon­ków ro­dzi­ny. – Wśród świą­tecz­nych dań, któ­re po­da­je się z do­dat­kiem żół­te­go se­ra są m.in. śledź pod pie­rzyn­ką, kro­kie­ty z pie­czar­ka­mi i żół­tym se­rem oraz pie­czar­ki fa­sze­ro­wa­ne mię­sem i se­rem – mó­wi – Ewa Polińska z Monieckiej Spółdzielni Mleczarskiej w Mońkach. – Do przy­go­to­wa­nia cho­ciaż­by wspo­mnia­nych kro­kie­tów po­le­cam ser żół­ty ty­pu ho­len­der­skie­go Gouda. Z pew­no­ścią uwy­dat­ni smak far­szu i kro­kie­tów, a pod­grza­ny bę­dzie spa­jał da­nie – do­da­je Ewa Polińska.

KROKIETY z PIECZARKAMI i ŻÓŁTYM SEREM prze­pis Szefa Kuchni Dworu Korona Karkonoszy, Roberta Muzyczki

Składniki: na­le­śni­ki, skład­ni­ki do far­szu: pie­czar­ki, ce­bu­la, ser żół­ty Gouda MSM Mońki, olej, sól i pieprz oraz jaj­ko i buł­ka tarta.

Jak to zro­bić: Najpierw usmaż na­le­śni­ki. Następnie umyj i oczyść pie­czar­ki. Pieczarki i ce­bu­lę po­krój w drob­ną kost­kę, do­praw so­lą i pie­przem do sma­ku, pod­smaż na odro­bi­nie ole­ju. Następnie do ostu­dzo­nej ce­bu­li i pie­cza­rek do­daj star­ty na gru­bych oczkach ser Gouda MSM Mońki. Całość do­kład­nie wy­mie­szaj. Na uprzed­nio przy­go­to­wa­ne na­le­śni­ki na­łóż przy­go­to­wa­ny farsz, za­wiń, ob­tocz w jaj­ku, buł­ce tar­tej i usmaż na ole­ju na zło­ty ko­lor, na śred­nim ogniu. Gotowe kro­kie­ty po­da­waj z barsz­czem czerwonym.

Dobra ra­da: Twoje na­le­śni­ki pod­czas za­wi­ja­nia pę­ka­ją? Jest kil­ka spo­so­bów, aby te­mu za­ra­dzić. Przede wszyst­kim cia­sto do kro­kie­tów po­win­no być nie­co rzad­sze niż to do na­le­śni­ków, któ­re nie bę­dą za­wi­ja­ne. Same plac­ki po­win­no się sma­żyć na do­brze roz­grza­nej pa­tel­ni. Nie moż­na jed­nak do­pu­ścić do te­go, aby się prze­su­szy­ły. Zawijany na­le­śnik po­wi­nien być cie­pły, wte­dy jest naj­bar­dziej ela­stycz­ny. Dodany ser żół­ty Gouda MSM Mońki do­dat­ko­wo za­wią­że wszyst­kie skład­ni­ki i kro­kiet nie roz­pad­nie się.

Informacje o firmie:
Moniecka Spółdzielnia Mleczarska w Mońkach na­le­ży do gro­na naj­no­wo­cze­śniej­szych za­kła­dów mle­czar­skich w Polsce. Powstała 1 ma­ja 1972 ro­ku z po­łą­cze­nia Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej w Dolistowie i Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej w Krypnie. MSM spe­cja­li­zu­je się w pro­duk­cji se­rów doj­rze­wa­ją­cych ty­pu ho­len­der­skie­go i szwaj­car­skie­go, ma­sła extra i mik­sów tłusz­czo­wych, oraz wy­ro­bów prosz­ko­wa­nych: ser­wat­ki w prosz­ku i okre­so­wo od­tłusz­czo­ne­go mle­ka w proszku.
Produkcja w MSM w Mońkach od­by­wa się przy po­mo­cy naj­now­szych tech­no­lo­gii. Kontrola na każ­dym eta­pie wy­twa­rza­nia gwa­ran­tu­je, iż pro­duk­ty są naj­wyż­szej ja­ko­ści. Potwierdza to wdro­żo­ny i cer­ty­fi­ko­wa­ny sys­tem Zarządzania Jakością ISO 9001:2000, a tak­że Zakładowy Kodeks Dobrej Praktyki Produkcyjnej / Dobrej Praktyki Higienicznej GMP/GHP oraz System HACCP.
Więcej in­for­ma­cji: www.msm-monki.pl

Leave a Reply