Staropolskie pier­nicz­ki

Jeśli chcesz upiec je na Boże Narodzenie, za­bierz się za szy­ko­wa­nie ci­sta już w li­sto­pa­dzie. Ten prze­pis wy­ma­ga, by cia­sto doj­rze­wa­ło w lo­dów­ce nie­mal do koń­ca adwentu.

Składniki:

  • 1 kg mąki, 
  • 1/2 li­tra miodu, 
  • 2 szkl. cukru, 
  • 1 kost­ka smalcu, 
  • 1/2 szkl. mleka, 
  • 3 pła­skie ły­żecz­ki so­dy oczyszczonej, 
  • 3 jaj­ka,
  • szczyp­ta soli, 
  • 1/2 szklan­ki przy­praw do pier­ni­ka (go­to­wych lub wy­mie­szać sa­me­mu: im­bir, kar­da­mon, cy­na­mon, gał­kę musz­ka­to­ło­wą i mie­lo­ne goździki)

Na ma­łym ga­zie w garn­ku roz­pusz­cza­my sma­lec, miód i cu­kier do po­wsta­nia jed­no­li­tej ma­sy. Gdy wy­sty­gnie do­da­je­my mą­kę, jaj­ka, so­dę roz­pusz­czo­ną w chłod­nym mle­ku, szczyp­tę so­li oraz przy­pra­wy. Zagniatamy moc­no na jed­no­li­tą ma­sę. Gdy go­to­we wkła­da­my do fo­lio­we­go wo­recz­ka i da­je­my do lo­dów­ki na 4 do 5 tygodni.

Przed pie­cze­niem wał­ku­je­my cia­sto na nie­zbyt cien­ki pla­cek i wy­ci­na­my cia­stecz­ka z fo­re­mek lub ostrym no­żem we­dług przy­go­to­wa­nych z pa­pie­ru śnia­da­nio­we­go sche­ma­tycz­nych wzo­rów. Pieczemy 10-15 mi­nut do za­ru­mie­nie­nia w temperaturze175°C.

Jak osty­gną zdo­bi­my lu­krem lub roz­pusz­czo­ną cze­ko­la­dą, do­dat­ko­wo po­sy­pu­jąc wiór­ka­mi ko­ko­so­wy­mi, płat­ka­mi mig­da­ło­wy­mi lub skle­po­wą posypką.

Leave a Reply