Przepis na buł­ki drożdżowe

Przepis na buł­ki – ta­kie świe­że, na po­ran­ne śnia­da­nie w nie­dzie­lę. Czasu nie wy­ma­ga­ją du­żo (ty­le co ro­śnię­cie cia­sta droż­dżo­we­go – co przy­go­to­wu­je się w so­bo­tę wie­czo­rem) a wspa­nia­le uroz­ma­ica­ją po­ran­ne śniadanie.

  • 5-6 szkla­nek mą­ki (we­dług uzna­nia pszen­na, lub z do­dat­kiem żytniej)
  • 50 g drożdży
  • 1 łyż­ka soli
  • 3 łyż­ki ole­ju (we­dług ory­gi­na­łu ma­sła lecz ja ZAWSZE do cia­sta droż­dżo­we­go do­da­ję olej a nie ma­sło – le­piej się wy­ra­bia i bu­ła jest bar­dziej 'wil­got­na’)
  • 2 szklan­ki wo­dy (cie­płej)

W mi­sce roz­pu­ścić droż­dże w wo­dzie (cie­płej nie go­rą­cej!); do­dać 2 szklan­ki mą­ki i od­sta­wić na wy­ro­śnię­cie. Gdy wy­ro­śnie do­dać sól, resz­tę mą­ki oraz olej. Wszystko do­brze wy­ro­bić i znów po­zo­sta­wić na wy­ro­śnię­cie w cie­płym miej­scu. Gdy go­to­we to po­dziel cia­sto na buł­ki (z tej ilo­ści wy­cho­dzi 12 bu­łek), roz­łóż buł­ki na wy­sma­ro­wa­nej blasz­ce, na­kryj ście­recz­ką i wstaw do lo­dów­ki na noc z so­bo­ty na nie­dzie­lę. Rano w nie­dzie­lę upiecz świe­że buł­ki na wspa­nia­łe świą­tecz­ne śniadanie.

Oczywiście buł­ki moż­na piec na­tych­miast po zro­bie­niu, moż­na je po­sy­pać na wierz­chu mą­ką, se­za­mem, ma­kiem, na­sio­na­mi owsia­nym itp.

Życzę smacz­ne­go!

Leave a Reply