Przepis na do­mo­we za­pie­kan­ki z pieczarkami

Zapiekanki z se­rem i pie­czar­ka­mi to smak pa­mię­ta­ny jesz­cze z daw­nych lat 😉 W cza­sach, kie­dy ham­bur­ge­ry zna­ne by­ły przede wszyst­kim z fil­mów, czło­wiek mógł na szyb­ko za­spo­ko­ić swój głód dzię­ki ła­two do­stęp­nym za­pie­kan­kom. Dzisiaj, choć ma­ją licz­ną kon­ku­ren­cję, wciąż moż­na je ku­pić. Ja jed­nak pro­po­nu­ję przy­go­to­wać je sa­me­mu w domu.

Składniki:

  • 4 ba­giet­ki lub 2 półbagietki,
  • 250 g żół­te­go sera,
  • 20-30 dkg pieczarek,
  • ma­sło,
  • sól, pieprz i ore­ga­no do smaku,
  • ket­chup.

Moje za­pie­kan­ki są nie­co krót­sze, niż te ku­po­wa­ne na mie­ście – ta­kie wo­lę. Ale Wy mo­że­cie przy­go­to­wać ta­kiej wiel­ko­ści, jak Wam bar­dziej od­po­wia­da. Półbagietkę kro­ję na pół i po­łów­ki prze­ci­nam wzdłuż. Z jed­naj pół­ba­gie­ki wy­cho­dzą mi 4 spody do za­pie­ka­nek, z ba­giet­ki nor­mal­nych roz­mia­rów 8. Rozcięte ba­giet­ki sma­ru­ję masłem.

Żółty ser roz­drab­niam w ma­lak­se­rze. Pieczarki czysz­czę, od­ci­nam nóż­ki, ka­pe­lu­sze kro­ję na ćwiart­ki. Dodaję tak przy­go­to­wa­ne pie­czar­ki do roz­drob­nio­ne­go se­ra i mik­su­ją krót­ką chwi­lę (na praw­dę bar­dzo krót­ką, bo nie za­le­ży mi na pie­czar­ko­wej miaz­dze, tyl­ko na roz­drob­nie­niu pie­cza­rek). Doprawiam nie­co pie­przem i oregano.

Masę serowo-pieczarkową na­kła­dam na po­sma­ro­wa­ne ma­słem ba­giet­ki, so­lę i pie­kę w 180ºC, aż bę­dą go­to­we (oko­ło 15 minut).

Zapiekanki zja­da­my na cie­pło z ket­chu­pem lub bez. Smacznego 🙂

Leave a Reply