Przepis na droż­dżów­ki z budyniem

Wypróbuj ten prze­pis na prze­pysz­ne bu­łecz­ki droż­dżo­we z bu­dy­niem. Najsmaczniejsze są świe­że, pie­czo­ne i je­dzo­ne jesz­cze (jak każ­de wy­pie­ki z droż­dżo­we­go ciasta)tego sa­me­go dnia.

Składniki na ciasto:

 • 500 g mą­ki pszennej
 • 50 g drożdży
 • 4 łyż­ki cukru
 • 125 g mar­ga­ry­ny (roz­to­pio­nej)
 • 1 szklan­ki mleka
 • 2 jaj­ka
 • cu­kier waniliowy
 • szczyp­ta soli

Składniki na nadzienie:

 • 600 ml mle­ka (oko­ło 3 szklanek )
 • 100 g rodzynek
 • 2 bu­dy­nie waniliowe

Drożdże roz­mie­szać z łyż­ką cu­kru i po­łą­czyć z cie­płym mle­kiem. Pozostawić do wy­ro­śnię­cia. Mąkę prze­siać do mi­ski, do­dać wy­ro­śnię­te droż­dże, jaj­ko, żółt­ko oraz resz­tę cu­kru, cu­kier wa­ni­lio­wy i szczyp­tę so­li. Ciasto wy­ra­biać ręcz­nie bądź łyż­ką (we­dług upodo­ba­nia), aż cia­sto bę­dzie od­sta­wać od rę­ki lub łyż­ki. Przykryć płó­cien­na ser­wet­ką i po­zo­sta­wić do wyrośnięcia.

Budynie ugo­to­wać we­dług prze­pi­su na opa­ko­wa­niu w 600 ml mle­ka (3 szklan­kach). Dodać do nie­go spa­rzo­ne go­rą­cą wo­dą ro­dzyn­ki i wy­mie­szać. Pozostawić do ostygnięcia.

Gdy cia­sto wy­ro­śnie po­dzie­lić je na dwie czę­ści. Każdą z nich roz­wał­ko­wać tak by przy­bra­ła kształt pro­sto­ką­ta. Na każ­dej roz­sma­ro­wać na­dzie­nie i zwi­nąć od krót­sze­go bo­ku. Powstałe w ten spo­sób ro­la­dy po­kro­ić na pla­stry o gru­bo­ści oko­ło 1,5-2 cm. Bułeczki ukła­dać na bla­sze, nie za bli­sko sie­bie i sma­ro­wać z wierz­chu biał­kiem. Przygotowane droż­dżów­ki po­zo­sta­wić do po­now­ne­go wy­ro­śnię­cia. Następnie piec na ru­mia­ny ko­lor przez 15-20 mi­nut w tem­pe­ra­tu­rze 200ºC.

Autor: Mysza

Leave a Reply