Przepis na chrust, czy­li faworki

Faworki, zwa­ne też chru­stem, to, wraz z pącz­ka­mi, nie­mal sym­bol koń­czą­ce­go się kar­na­wa­łu. Proste w wy­ko­na­niu, w su­mie na­wet nie aż tak pra­co­chłon­ne, za to bar­dzo smaczne.

Składniki:

  • 350 g mąki, 
  • 5 żół­tek,
  • 5 ły­żek gę­stej śmietany, 
  • 1 łyż­ka octu lub spirytusu, 
  • sma­lec do sma­że­nia faworków, 
  • cu­kier pu­der na posypkę.

Z mą­ki, śmie­ta­ny, żół­tek i octu (lub spi­ry­tu­su) za­gnia­ta­my cia­sto. Ciasto ma być zwar­te, sprę­ży­ste o ład­nej je­dwa­bi­stej kon­sy­sten­cji. Trzeba wy­ra­biać je dość dłu­go, a pro­ces wy­ra­bia­nia naj­le­piej za­koń­czyć bi­ciem cia­sta wał­kiem. Ciasto po­win­no le­ża­ko­wać w lo­dów­ce przy­naj­mniej przez go­dzi­nę, ale mo­że i dłu­żej. Jeśli ktoś chce usma­żyć fa­wor­ki w Tłusty Czwartek za­raz po po­wro­cie z pra­cy, naj­le­piej by przy­go­to­wał cia­sto dzień wcze­śniej wie­czo­rem i odło­żył je do lodówki.

Kawałek cia­sta na fa­wor­ki trze­ba cie­niu­sień­ko roz­wał­ko­wać. Jeśli ktoś jest szczę­śli­wym po­sia­da­czem ma­szyn­ki do ro­bie­nia ma­ka­ro­nu, mo­że so­bie uła­twić pra­cę i roz­wał­ko­wać cia­sto tak, jak szy­ku­je ma­ka­ron na la­za­nię. Rozwałkowane cia­sto kro­imy na po­dłuż­ne pro­sto­ką­ty, któ­re roz­ci­na­my w środ­ku. Ciasto wy­wi­ja­my przez śro­dek i ma­my faworka.

Faworki sma­ży­my na go­rą­cym smal­cu na zło­ty ko­lor. Osączamy na bi­bu­le lub pa­pie­ro­wym ręcz­ni­ku i po­sy­pu­je­my przez sit­ko cu­krem pudrem.

Leave a Reply