Przepis na ma­ry­no­wa­ną paprykę

Przepis na ma­ry­no­wa­ną paprykę

Marynowanie pa­pry­ki to dość pro­sty spo­sób na do­mo­we prze­two­ry na zi­mę. Samodzielne szy­ko­wa­nie ma­ry­nat, mo­że zaj­mie nie­co cza­su, ale za to da­je nam cał­ko­wi­tą kon­tro­lę nad tym, co bę­dzie­my je­dli zi­mą… Poniższy prze­pis sto­su­ję co ro­ku i choć to nie­moż­li­we, to za każ­dym ra­zem pa­pry­ka wy­da­je się być smaczniejsza 🙂

Proporcje na 1 kg papryki: 

  • 0,5 l wody, 
  • 1/2 szklan­ki cu­kru (10 dkg), 
  • 1/2 ły­żecz­ki so­li (2 dkg), 
  • 100 ml octu 10%, 
  • przy­pra­wy: liść lau­ro­wy, zie­le an­giel­skie, czo­snek, ko­per, gor­czy­ca, pieprz czarny

Umytą pa­pry­kę oczysz­cza­my z gniazd na­sien­nych i kro­imy na pa­ski gru­bo­ści oko­ło 4 cm. Paski pa­pry­ki ukła­da­my dość cia­sno w czy­stych, wy­pa­rzo­nych go­rą­cą wo­dą sło­ikach. Na wierzch do­da­je­my (we­dle uzna­nia) przyprawy.

W go­rą­cej wo­dzie roz­pusz­cza­my do­kład­nie sól i cu­kier i mie­sza­my z octem. Słoiki z pa­pry­ką i przy­pra­wa­mi za­le­wa­my go­rą­cą za­le­wą, za­krę­ca­my i we­ku­je­my przez 20 minut.

Aleksandra Dajczak

Twórca portalu kuradomowa.com, bibliotekarz, webmaster i twórca biżuterii z zamiłowaniem do gotowania oraz rzemiosł różnych.

Dodaj komentarz