Papryka kon­ser­wo­wa Thermomix lub bez Thermomixa

Papryka kon­ser­wo­wa Thermomix lub bez Thermomixa jest pro­sta do przy­go­to­wa­nia. Urządzenie uła­twi Ci za­cho­wa­nie pro­por­cji oraz roz­pusz­cze­nie so­li i cu­kru, na­to­miast uży­wa­jąc te­go prze­pi­su przy­go­tu­jesz pysz­ną pa­pry­kę ma­ry­no­wa­ną rów­nież w garn­ku na ga­zie lub ku­chen­ce indukcyjnej.

Marynowanie pa­pry­ki to dość pro­sty spo­sób na do­mo­we prze­two­ry na zi­mę. Samodzielne szy­ko­wa­nie ma­ry­nat, mo­że zaj­mie nie­co cza­su, ale za to da­je nam cał­ko­wi­tą kon­tro­lę nad tym, co bę­dzie­my je­dli zi­mą… Poniższy prze­pis sto­su­ję co ro­ku i choć to nie­moż­li­we, to za każ­dym ra­zem pa­pry­ka wy­da­je się być smaczniejsza 🙂

Składniki i proporcje

Proporcje na 1 kg papryki: 

  • 0,5 l wo­dy (500 g)
  • 1/2 szklan­ki cu­kru (100 g), 
  • 1/2 ły­żecz­ki so­li (20 g), 
  • 100 ml octu 10% (100 g)
  • przy­pra­wy: liść lau­ro­wy, zie­le an­giel­skie, czo­snek, ko­per, gor­czy­ca, pieprz czar­ny (we­dle uznania)

Umytą pa­pry­kę oczysz­cza­my z gniazd na­sien­nych i kro­imy na pa­ski gru­bo­ści oko­ło 4 cm. Paski pa­pry­ki ukła­da­my dość cia­sno w czy­stych, wy­pa­rzo­nych go­rą­cą wo­dą sło­ikach. Na wierzch do­da­je­my (we­dle uzna­nia) przyprawy.

Tradycyjna pa­pry­ka marynowana

W go­rą­cej wo­dzie roz­pusz­cza­my do­kład­nie sól i cu­kier i mie­sza­my z octem. Słoiki z pa­pry­ką i przy­pra­wa­mi za­le­wa­my go­rą­cą za­le­wą, za­krę­ca­my i we­ku­je­my przez 20 minut.

Papryka kon­ser­wo­wa Thermomix

Jeśli masz Thermomix mo­żesz so­bie uła­twić pra­cę. Wlej do na­czy­nia mik­su­ją­ce­go 500 g wo­dy, 100 g octu, wsyp 100 g cu­kru oraz 20 g so­li. Ustaw tem­pe­ra­tu­rę 100 stop­ni, czas na 10 mi­nut, ob­ro­ty na 2. Po za­go­to­wa­niu mo­żesz wy­god­nie za­lać sło­iki z pa­pry­ką i przy­pra­wa­mi pro­sto z na­czy­nia miksującego.

Leave a Reply