Kutia

Kutia z ję­zy­ka ukra­iń­skie­go, po pol­sku ku­cja (po­da­ję za 'Słownikiem ilu­stro­wa­nym ję­zy­ka pol­skie­go’ M. Arcta z 1916 ro­ku) wie­cze­rza w wi­gi­lię Bożego Narodzenia; ka­sza z ma­kiem sło­dzo­nym, na tę wie­cze­rzę go­to­wa­na. To wła­śnie ona, an nie jak dziś barszcz z uszka­mi, sta­no­wi­ła głów­ne da­nie na świą­tecz­nych sto­łach wschod­niej Polski, Ukrainy, Litwy i Białorusi. (wię­cej…)

Czytaj dalej Kutia

Koniec treści

Nie ma więcej stron do załadowania