Kilka słów o musztardzie

6 sierp­nia, czy­li świę­tu­je­my Dzień Musztardy

Spośród czte­rech ty­się­cy ro­dza­jów musz­tard zna­nych na świe­cie w Polsce do­stęp­nych jest za­le­d­wie kil­ka­na­ście. Musztarda jest afro­dy­zja­kiem z bo­ga­tą hi­sto­rią, lu­bi są­siedz­two mio­du, a ry­wa­li­zu­je z ket­chu­pem o mia­no kró­lo­wej sto­łu. Obchodzony 6 sierp­nia Światowy Dzień Musztardy to nie tyl­ko wy­jąt­ko­wa oka­zja do jej skosz­to­wa­nia, ale też do po­zna­nia na no­wo. (wię­cej…)

Czytaj dalej Kilka słów o musztardzie

Koniec treści

Nie ma więcej stron do załadowania