Jak za­pa­ko­wać pre­zent na Walentynki

Chcesz po­da­ro­wać bli­skiej oso­bie drob­ny upo­mi­nek na Walentynki, ale za­sta­na­wiasz się jak go za­pa­ko­wać, by wy­glą­dał ład­nie i ory­gi­nal­nie. Mam pew­ną pro­po­zy­cję – zrób ma­ły ko­szy­czek w kształ­cie ser­ca i do nie­go włóż prezent.

By zro­bić ko­szy­czek potrzebujesz:

  • dwie kart­ki pa­pie­ru w dwóch róż­nych kolorach, 
  • sza­blon do wy­cię­cia po­łów­ki koszyczka,
  • no­życz­ki,
  • klej do papieru, 
  • dziur­kacz,
  • wstą­żecz­kę do prze­wią­za­nia koszyczka

Wydrukuj sza­blon. Ze zgię­tych na pół dwóch kar­tek pa­pie­ru wy­tnij dwie po­łów­ki ko­szycz­ka. Zegnij na pół oba ka­wał­ki i za­cznij je prze­pla­tać tak, by po­wstał ko­szy­czek (pa­se­czek ró­żo­wy wsu­wa­my w śro­dek nie­bie­skie­go, da­lej nie­bie­ski w śro­dek ró­żo­we­go i znów ró­żo­wy w śro­dek nie­bie­skie­go; w na­stęp­nym „rzę­dzie” prze­pla­ta­my na od­wrót). Przygotuj pa­sek pa­pie­ru o wy­mia­rach 15 x 2 cm – bę­dzie „rącz­ką” ko­szycz­ka. Dziurkaczem zrób otwo­ry do prze­wią­za­nia wstąż­ką, do­klej „rącz­kę”. Włóż pre­zen­cik do ko­szycz­ka, za­wiąż wstą­żecz­kę i gotowe.

Leave a Reply