Jak zro­bić ko­ra­li­ki fimo

Samodzielne wy­ko­ny­wa­nie bi­żu­te­rii jest obec­nie bar­dzo po­pu­lar­ne. Nie tyl­ko w in­ter­ne­cie moż­na zna­leźć ma­sę skle­pów ofe­ru­ją­cych roż­ne ak­ce­so­ria do wy­ro­bu bi­żu­te­rii oraz ko­ra­li­ki, w tym też po­pu­lar­ne ko­ra­li­ki fi­mo. Czy zda­jesz so­bie spra­wę, że sa­mo­dziel­ne wy­ko­na­nie z mo­de­li­ny fi­mo ko­ra­li­ków jest bar­dzo pro­ste? Wykonując ko­ra­li­ki fi­mo zy­skasz nie tyl­ko ma­sę ko­ra­li­ków o nie­po­wta­rzal­nym wy­glą­dzie, ale bę­dziesz mieć też spo­ro fraj­dy z pra­cy z modeliną.

Co bę­dzie Ci po­trzeb­ne:
mo­de­li­na fi­mo w róż­nych ko­lo­rach (do mo­je­go wzo­ru uży­łam czte­ry ko­lo­ry – zie­lo­ny, li­lio­wy, nie­bie­ski i per­ło­wy) ora­zży­let­ka do cię­cia ii­gła wy­ko­na­nia otwo­rów w koralikach.

Zobacz i prze­czy­taj jak zro­bić ko­ra­li­ki fi­mo o kształ­cie mo­ne­ty – wzór z kwiatkiem.

Z li­lio­wej mo­de­li­ny for­mu­je­my du­ży wa­lec. Nacinamy do do środ­ka i w to na­cię­cia wkła­da­my cien­ki pa­se­czek nie­bie­skiej mo­de­li­ny. Całość ota­cza­my pła­tem nie­bie­skiej mo­de­li­ny i ro­lu­je­my de­li­kat­nie, by mo­de­li­na się połączyła.

Nasz wa­lec z nie­bie­ską ob­wód­ką kro­imy ży­let­ką na 6 rów­nych czę­ści (to bę­dą płat­ki kwiat­ka) i ukła­da­my wo­kół nie­bie­skie­go per­ło­we­go środeczka.

Teraz bie­rze­my zie­lo­ną mo­de­li­nę i for­mu­je­my z niej ru­lon. Rulon ści­ska­my z jed­nej stro­ny tak by uzy­skać trój­kąt­ny prze­krój, kro­imy na 6 rów­nych czę­ści i ukła­da­my po­mię­dzy płat­ka­mi kwiat­ka. Całość ści­ska­my ra­zem tak, by się połączyła.

Teraz ota­cza­my nasz kwia­tek pła­tem zie­lo­nej mo­de­li­ny. Ściskamy ra­zem i ro­lu­je­my do uzy­ska­nia po­żą­da­nej wiel­ko­ści ko­ra­li­ka. Cienki ru­lo­nik tnie­my ostrą ży­let­ką na mo­ne­ty o gru­bo­ści 3-5 mm. W po­cię­tych krąż­kach ro­bi­my igłą dziur­kę do prze­wle­cze­nia i ukła­da­my na blasz­ce do pie­cze­nia. Gotowe ko­ra­li­ki utwar­dza­my w pie­kar­ni­ku o tem­pe­ra­tu­rze 110ºC przez pół godziny.

Możesz w ten spo­sób zro­bić też gu­zi­ki. Po pro­stu ro­bisz w krąż­kach z mo­de­li­ny 2 lub 4 dziurki.

Leave a Reply