Proste cho­in­ki z bi­bu­ły i szyszek

Im bli­żej Świąt Bożego Narodzenia, tym co­raz wię­cej po­ja­wia się wszę­dzie cho­inek. Z drob­ną po­mo­cą Twoje dziec­ko ła­two wy­ko­na pro­stą świą­tecz­ną dekorację.

Do wy­ko­na­nia bi­buł­ko­wej cho­in­ki po­trzeb­ne są:

  • zie­lo­na bi­bu­ła kar­bo­wa­na w dwóch odcieniach,
  • pa­ty­czek do szaszłyków,
  • klej wi­kol,
  • no­życz­ki

Z bi­bu­ły szy­ku­je­my 6 pa­sków o sze­ro­ko­ści oko­ło 7 cm i dłu­go­ści oko­ło 30 cm. Paski skła­da­my „w kost­kę” i nad­ci­na­my z jed­nej stro­ny, tak jak po­ka­za­no na zdjęciu.

Począwszy od do­łu ob­kle­ja­my pa­ty­czek bi­bu­łą, za­wi­ja­jąc ją dookoła.

Gotową cho­in­kę umiesz­cza­my w wy­pcha­nej pla­ste­li­ną na­kręt­ce od butelek.

Zobacz też, jak mo­że­cie pro­sto ude­ko­ro­wać ze­bra­ne je­sie­nią w le­sie lub par­ku szysz­ki. Dobierz do szysz­ki od­po­wia­da­ją­cą jej kształ­tem ma­łą do­nicz­kę lub po­jem­ni­czek po jo­gur­cie i po­staw­cie ją na nim. Doniczkę mo­że­cie prze­wią­zać ko­lo­ro­wą wstąż­ką. Szyszki mo­żesz spry­skać srebr­nym la­kie­rem, by imi­to­wał śnie­żek, a czu­bek „cho­in­ki” ude­ko­ro­wać tek­tu­ro­wą gwiazdką.

Leave a Reply