Wzór na szy­deł­ko­we­go mo­tyl­ka maskotkę

Tegoroczny urlop upły­nął dla mo­jej có­recz­ki pod zna­kiem mo­tyl­ków. Postanowiliśmy wy­brać się z nią do mo­ty­lar­ni, a tym­cza­sem zro­bi­łam jej na szy­deł­ku we­so­łe­go, ko­lo­ro­we­go motylka 🙂

GŁOWA:

 • 1 rząd – 3 oczek łań­cusz­ka, za­mknąć i da­lej dookoła
 • 2 rząd – 8 półsłupków
 • 3 rząd – po 2 pół­słup­ki w każ­de oczko
 • 4 rząd – 1 pół­słu­pek w pierw­sze oczko, 2 pół­słup­ki w na­stęp­ne, 1 pół­słu­pek w trze­cie oczko, 2 pół­słup­ki w na­stęp­ne itd
 • 5 – 7 rząd – sa­me półsłupki
 • 8 rząd – pierw­sze oczko prze­ra­bia­my pół­słup­kiem, dru­gie i trze­cie zbie­ra­my ra­zem w je­den pół­słu­pek, czwar­te prze­ra­bia­my po­je­dyn­czo, pią­te i szó­ste ra­zem itd – mo­ty­lą gło­wę wy­py­cha­my lek­ko ścin­ka­mi raj­stop, lub ocie­pli­ny do kurtek
 • 9 rząd – pierw­sze oczko prze­ra­bia­my pół­słup­kiem, dru­gie i trze­cie zbie­ra­my ra­zem w je­den pół­słu­pek, czwar­te prze­ra­bia­my po­je­dyn­czo, pią­te i szó­ste ra­zem itd

ORAZ TUŁÓW:

 • 10 rząd – po dwa pół­słup­ki w każ­de oczko
 • 11 rząd – 1 pół­słup­ki w pierw­sze oczko, 2 pół­słup­ki w na­stęp­ne, 1 pół­słup­ki w trze­cie oczko, 2 pół­słup­ki w na­stęp­ne itd
 • 12 – 27 rząd – po jed­nym pół­słup­ku w każ­de oczko
 • 28 rząd – pierw­sze oczko prze­ra­bia­my pół­słup­kiem, dru­gie i trze­cie zbie­ra­my ra­zem w je­den pół­słu­pek, czwar­te prze­ra­bia­my po­je­dyn­czo, pią­te i szó­ste ra­zem itd
 • 29 – 30 rząd – po jed­nym pół­słup­ku w każ­de oczko
 • 31 rząd – pierw­sze oczko prze­ra­bia­my pół­słup­kiem, dru­gie i trze­cie zbie­ra­my ra­zem w je­den pół­słu­pek, czwar­te prze­ra­bia­my po­je­dyn­czo, pią­te i szó­ste ra­zem itd
 • 32 – 33 rząd – po jed­nym pół­słup­ku w każ­de oczko – wy­py­cha­my tułów
 • 34 rząd – pierw­sze oczko prze­ra­bia­my pół­słup­kiem, dru­gie i trze­cie zbie­ra­my ra­zem w je­den pół­słu­pek, czwar­te prze­ra­bia­my po­je­dyn­czo, pią­te i szó­ste ra­zem itd
 • 35 – 36 rząd – po jed­nym pół­słup­ku w każ­de oczko
 • 37 rząd – pierw­sze oczko prze­ra­bia­my pół­słup­kiem, dru­gie i trze­cie zbie­ra­my ra­zem w je­den pół­słu­pek, czwar­te prze­ra­bia­my po­je­dyn­czo, pią­te i szó­ste ra­zem itd
 • 38 – 39 rząd – po jed­nym pół­słup­ku w każ­de oczko
 • 40 rząd – prze­ra­bia­my po dwa oczka na raz aż do za­koń­cze­nia robótki

WIĘKSZE SKRZYDEŁKO:

 • 1 rząd – 4 ocz. łań­cusz­ka, za­mknąć i da­lej dookoła
 • 2 rząd – 8 półsłupków
 • 3 rząd – po 2 pół­słup­ki w każ­de oczko
 • 4 rząd – 1 półsł. w pierw­sze oczko, 2 pół­słup­ki w na­stęp­ne, 1 półsł. w trze­cie oczko, 2 pół­słup­ki w na­stęp­ne itd
 • 5 rząd – 1 pół­słu­pek w pierw­sze oczko, 2 pół­słup­ki w na­stęp­ne, 1 pół­słu­pek w trze­cie oczko, 2 pół­słup­ki w na­stęp­ne itd
 • 6-15 rząd – po jed­nym pół­słup­ku w każ­de oczko
 • 16 rząd – pierw­sze oczko prze­ra­bia­my pół­słup­kiem, dru­gie i trze­cie zbie­ra­my ra­zem w je­den pół­słu­pek, czwar­te prze­ra­bia­my po­je­dyn­czo, pią­te i szó­ste ra­zem itd
 • 17 rząd – pierw­sze oczko prze­ra­bia­my pół­słup­kiem, dru­gie i trze­cie zbie­ra­my ra­zem w je­den pół­słu­pek, czwar­te prze­ra­bia­my po­je­dyn­czo, pią­te i szó­ste ra­zem itd
 • 18 rząd – prze­ra­bia­my po dwa oczka na raz aż do za­koń­cze­nia robótki

MNIEJSZE SKRZYDEŁKO:

 • 1 rząd – 3 oczka łań­cusz­ka po­łącz w kółko
 • 2 rząd – na ba­zie kół­ka ro­bi­my 6 półsłupków
 • 3 rząd – po 2 pół­słup­ki w każ­de oczko
 • 4 rząd – 1 pół­słu­pek w pierw­sze oczko, 2 pół­słup­ki w na­stęp­ne, 1 pół­słu­pek w trze­cie oczko, 2 pół­słup­ki w na­stęp­ne itd
 • 5 rząd – 1 pół­słu­pek w pierw­sze oczko, 2 pół­słup­ki w na­stęp­ne, 1 pół­słu­pek w trze­cie oczko, 2 pół­słup­ki w na­stęp­ne itd
 • 6 – 11 rząd – po jed­nym pół­słup­ku w każ­de oczko
 • 12 rząd – pierw­sze oczko prze­ra­bia­my pół­słup­kiem, dru­gie i trze­cie zbie­ra­my ra­zem w je­den pół­słu­pek, czwar­te prze­ra­bia­my po­je­dyn­czo, pią­te i szó­ste ra­zem itd
 • 13 rząd – pierw­sze oczko prze­ra­bia­my pół­słup­kiem, dru­gie i trze­cie zbie­ra­my ra­zem w je­den pół­słu­pek, czwar­te prze­ra­bia­my po­je­dyn­czo, pią­te i szó­ste ra­zem itd
 • 14 rząd – prze­ra­bia­my po dwa oczka na raz aż do za­koń­cze­nia robótki

MAŁE KÓŁECZKA NA SKRZYDEŁKA:

 • 1 rząd – 3 oczka łań­cusz­ka po­łącz w kółko
 • 2 rząd – na ba­zie kół­ka ro­bi­my 6 półsłupków
 • 3 rząd – po 2 pół­słup­ki w każ­de oczko

Uwaga! – skrzy­de­łek nie wypychamy.

Gdy wszyst­kie czę­ści mo­tyl­ka są już go­to­we, cho­wa­my nit­ki, przy­szy­wa­my oczka (mo­je to ciem­ne ko­ra­li­ki na­szy­te na bia­łych ce­ki­nach), wy­szy­wa­my uśmiech i łań­cusz­kiem ro­bi­my dwa czół­ka. Doszywamy dla ozdo­by gu­zicz­ki i kó­łecz­ka do skrzy­de­łek, przy­szy­wa­my skrzy­deł­ka do tu­ło­wia i da­je­my dziec­ku motylka 😉

Leave a Reply