Przepis na droż­dżo­wą bab­kę parzoną

Babka droż­dżo­wa, to je­den z pod­sta­wo­wych sma­ko­ły­ków, któ­rych nie po­win­no za­brak­nąć na wiel­ka­noc­nym stole.

Składniki:

  • 1/2 kg mąki
  • 2/3 kost­ki margaryny
  • 1 szklan­ka mleka
  • 15 dkg cu­kru (8 łyżek)
  • 7 dkg drożdży
  • 5 żół­tek
  • cu­kier waniliowy
  • szczyp­ta soli
  • tłuszcz do formy

Połowę mą­ki za­le­wa­my go­rą­cym mle­kiem i do­kład­nie ucie­ra­my, by nie po­zo­sta­ła ani jed­na grud­ka, na­stęp­nie od­sta­wia­my, by wy­sty­gło. Margarynę to­pi­my i rów­nież od­sta­wia­my do przestygnięcia.

Drożdże ucie­ra­my z łyż­ką wo­dy, ły­żecz­ką cu­kru i ły­żecz­ką mą­ki. Rozczyn zo­sta­wia­my by za­czął ro­snąć. Masę mącz­ną łą­czy­my z droż­dżo­wym roz­czy­nem, do­da­je­my żółt­ka utar­te z resz­tą cu­kru, po­zo­sta­łą mą­kę oraz sól i wy­ra­bia­my. Na ko­niec do­da­je­my roz­pusz­czo­ną mar­ga­ry­nę i wy­ra­bia­my jesz­cze przez chwi­lę, aż cia­sto prze­sta­nie le­pić się do rę­ki. Jeśli cia­sto jest mi­mo wszyst­ko zbyt rzad­kie do­da­je­my nie­co mąki.

Wyrobione cia­sto prze­kła­da­my do fo­re­mek na bab­kę, tak by się­ga­ło je­dy­nie 1/3 wy­so­ko­ści fo­rem­ki, na­kry­wa­my czy­stą ście­recz­ką i zo­sta­wia­my w cie­płym miej­scu, by pod­ro­sło. Babkę droż­dżo­wą pie­cze się do go­dzi­ny w tem­pe­ra­tu­rze 180°C.

Gotową bab­kę po­le­wa­my lu­krem.

Leave a Reply