Przepis na sor­bet z ma­lin i po­rze­czek, cy­try­no­wy, z me­lo­na, gruszkowy

Sorbet to naj­star­szy z mro­żo­nych de­se­rów. Prawdopodobnie wy­my­śli­li go Chińczycy, od nich prze­ję­li go Arabowie, a póź­niej Włosi. Stąd przy­wę­dro­wa­ły do Francji w 1533 ro­ku za spra­wą Katarzyny Medycejskiej i z Francji da­lej roz­po­wszech­nił się na ca­łą Europę, gdzie kró­lo­wa­ły, pó­ki nie zo­stał wy­par­ty przez lody.

Sorbety po­da­wa­no je kie­dyś ja­ko orzeź­wia­ją­cy prze­ryw­nik po­mię­dzy da­nia­mi. Kiedyś ro­bi­ło się je z mio­du, owo­ców i śnie­gu. Dzisiaj ro­bi się je z so­ków lub prze­tar­tych owo­ców, cza­sem z do­dat­kiem odro­bi­ny al­ko­ho­lu. Sorbet tym róż­ni się od lo­dów, że nie za­wie­ra ani mle­ka ani ja­jek (dzię­ki cze­mu jest bar­dzo lek­ki i ni­sko­ka­lo­rycz­ny). Na sor­be­ty na­da­ją się róż­ne owo­ce. Można je z ro­bić z tru­ska­wek, ma­lin, je­żyn, ja­gód, po­rze­czek, ki­wi i mo­re­li. Jeśli chce­my zro­bić sor­bet z ja­błek naj­le­piej użyć do te­go lek­ko prze­go­to­wa­ne­go mu­su. Jeżeli ro­bi­my sor­bet z owo­ców za­wie­ra­ją­cych drob­ne pe­stecz­ki ta­kich jak ma­li­ny, tru­skaw­ki czy po­rzecz­ki zmik­so­wa­ne owo­ce mu­si­my do­dat­ko­wo prze­trzeć prze­trzeć przez sito.

Mrożąc sor­bet, mi­skę z mu­sem naj­le­piej wsta­wiać do więk­sze­go na­czy­nia. W prze­strzeń mię­dzy na­czy­nia­mi wle­wa­my wo­dę, wkła­da­my nie­co ko­stek lo­du, wsy­pu­je­my 2-3 łyż­ki so­li. Dopiero tak przy­go­to­wa­ne na­czy­nia wkła­da­my ra­zem do za­mra­żal­ni­ka. Sorbet w trak­cie mro­że­nia trze­ba dość czę­sto mie­szać. Gotowy de­ser nie po­wi­nien być za moc­no zmro­żo­ny, dla­te­go na kwa­drans przed po­da­niem de­ser na­le­ży wy­jąć z za­mra­żal­ni­ka i naj­le­piej jesz­cze raz zmik­so­wać. By jed­nak nie top­niał za szyb­ko po­win­no się go po­da­wać w moc­no ochło­dzo­nych na­czy­niach. Najlepiej po pro­stu mi­secz­ki na go­dzi­nę przed po­da­niem wsta­wić do zamrażalnika.

Sorbet z ma­lin i porzeczek

Składniki: 

 • 75 dkg czer­wo­nych porzeczek,
 • 25 dkg malin,
 • 20 dag cukru,
 • 1 szklan­ka cu­kru (nie­peł­na),
 • pla­ster­ki cy­try­ny do dekoracji

Do ron­dla wle­wa­my wo­dę i do­da­je­my cu­kier i go­tu­je­my, aż się ca­ły cu­kier roz­pu­ści mie­sza­jąc ca­ły czas. Zdejmujemy z ognia i od­sta­wia­my do prze­stu­dze­nia. Owoce my­je­my do­kład­nie i czy­ści­my z szy­pu­łek. Cytrynę kro­imy na cien­kie pla­ster­ki. Porzeczki i po­ło­wę ma­lin mik­su­je­my i prze­cie­ra­my przez sit­ko. Mus owo­co­wy mie­sza­my z ta­ką sa­mą ilo­ścią sy­ro­pu, wle­wa­my do po­jem­ni­ka, w któ­rym bę­dzie się mro­zić (naj­le­piej me­ta­lo­we­go, ale pla­sti­ko­wy też mo­że być), wsta­wia­my do zamrażalnika.

Gdy sor­bet za­cznie za­ma­rzać, roz­drab­nia­my go do­kład­nie za po­mo­cą blen­de­ra lub ręcz­nie przy po­mo­cy moc­ne­go wi­del­ca. Sorbet trze­ba roz­drab­niać i za­mra­żać po kil­ka ra­zy. Gdy jest już nie­mal cał­kiem za­mro­żo­ny mie­sza­my go z resz­tą ma­lin i za­mra­ża­my go jesz­cze raz. Na 15 mi­nut przed po­da­niem sor­bet wyj­mu­je­my z za­mra­żal­ni­ka, by na­brał „wła­ści­wej” tem­pe­ra­tu­ry. Nakładamy go w pu­char­ki łyż­ką do lo­dów i ozda­bia­my pla­ster­ka­mi cytryny.

Sorbet cy­try­no­wy

Składniki: 

 • 1 szklan­ki so­ku z cytryn,
 • 1 szklan­ki so­ku z limetki,
 • 1 szklan­ki cukru,
 • 3 ły­żecz­ki żelatyny,
 • 1 szklan­ka wody,
 • 1 szklan­ka szampana,
 • 1 cy­try­na

Żelatynę na­ma­cza­my i gdy spęcz­nie­je, wle­wa­my szklan­kę go­rą­cej wo­dy, do­da­je­my cu­kier i pod­grze­wa­my na ma­łym ogniu, sta­le mie­sza­jąc, aż wszyst­ko się roz­pu­ści. Gdy wy­sty­gnie mie­sza­my z so­ka­mi owo­co­wy­mi i szam­pa­nem, prze­le­wa­my do na­czy­nia, w któ­rym się bę­dzie mro­zić i wsta­wia­my do zamrażalnika.

Po 3 go­dzi­nach wyj­mu­je­my sor­bet i roz­drab­nia­my wszyst­ko do­kład­nie blen­de­rem. Wkładamy znów na 2 go­dzi­ny do za­mra­żal­ni­ka. Sorbet wyj­mu­je­my na 15 mi­nut przed po­da­niem. Podajemy w pu­char­kach, ozdo­bio­ny ka­wał­ka­mi cytryny.

Sorbet z melona

Składniki: 

 • 1 doj­rza­ły me­lon (oko­ło 1 kg),
 • 60-80 g cu­kru pudru,
 • 2 łyż­ki so­ku z cytryny

Kroimy me­lon na pół, czy­ści­my z pe­stek i wy­drą­ża­my do­kład­nie miąższ. Niewielką je­go część kro­imy w ko­stecz­kę i pod przy­kry­ciem od­sta­wia­my do lo­dów­ki. Resztę miąż­szu z me­lo­na mik­su­je­my, do­da­je­my cu­kier pu­der i sok z cy­try­ny i do­kład­nie mie­sza­my. Zmiksowany mus wkła­da­my do za­mra­żal­ni­ka na oko­ło 5 go­dzin, pa­mię­ta­jąc by mie­szać sor­bet co ja­kiś czas. Sorbet wyj­mu­je­my na 15 mi­nut przed po­da­niem, roz­kru­sza­my go po­rząd­nie przy po­mo­cy blen­de­ra lub miksera.

Sorbet po­da­je­my w schło­dzo­nej wy­drą­żo­nej po­łów­ce me­lo­na lub szkla­nej sa­la­ter­ce, ude­ko­ro­wa­ny odło­żo­ny­mi ka­wa­łecz­ka­mi melona.

Sorbet grusz­ko­wy

Składniki: 

 • 80 dkg gruszek,
 • 20 dkg cukru,
 • 300 ml wody,
 • 25 ml rumu,
 • sok z jed­nej cytryny

Oczyszczone grusz­ki kro­pi­my so­kiem z cy­try­ny. Wodę za­go­to­wu­je­my z cu­krem, do­da­je­my grusz­ki i go­tu­je­my ra­zem przez oko­ło 10 mi­nut. Po prze­stu­dze­niu mik­su­je­my do­kład­nie, do­da­je­my rum, mie­sza­my i wsa­dza­my na mi­ni­mum 3 go­dzi­ny do za­mra­żal­ni­ka, pa­mię­ta­jąc by co ja­kiś czas mie­szać go do­kład­nie. Sorbet wyj­mu­je­my na 15 mi­nut przed podaniem.

Leave a Reply