Pieczenie chle­ba do­mo­we­go na za­kwa­sie: Część 5 — Przepis na chleb żytnio-orkiszowy

Zgromadziliśmy już wszyst­kie po­trzeb­ne rze­czy, wy­ho­do­wa­li­śmy za­kwas, mo­że­my więc przy­stą­pić do pie­cze­nia chle­ba. Dzisiaj po­dam swój au­tor­ski prze­pis, opra­co­wa­ny me­to­dą prób i błę­dów, któ­ry z po­wo­dze­niem sto­su­ję od kil­ku mie­się­cy. (wię­cej…)

Czytaj dalejPieczenie chle­ba do­mo­we­go na za­kwa­sie: Część 5 — Przepis na chleb żytnio-orkiszowy

Pieczenie chle­ba do­mo­we­go na za­kwa­sie: część 3 – o ro­dza­jach mą­ki i za­le­tach orkiszu

Chleb do­mo­wy na za­kwa­sie moż­na piec z mą­ki róż­ne­go ro­dza­ju. Aby do­brać wła­ści­wą, przed roz­po­czę­ciem chle­bo­wej przy­go­dy war­to jest wie­dzieć co nie­co o zbo­żach chle­bo­wych oraz o ty­pach mą­ki. (wię­cej…)

Czytaj dalejPieczenie chle­ba do­mo­we­go na za­kwa­sie: część 3 – o ro­dza­jach mą­ki i za­le­tach orkiszu

Koniec treści

Nie ma więcej stron do załadowania