Pizza śród­ziem­no­mor­ska, piz­za ha­waj­ska, piz­za z kur­cza­kiem — przepisy

9 lu­te­go przy­pa­da Międzynarodowy Dzień Pizzy, świę­to naj­star­sze­go plac­ka z do­dat­ka­mi i po­pu­lar­ne­go da­nia uwiel­bia­ne­go przez mi­lio­ny ła­su­chów. Od lat naj­więk­si sma­ko­sze nie po­tra­fi­li jej się oprzeć i dziś pew­nie bę­dzie po­dob­nie. Jest szyb­ka, ła­twa i w za­leż­no­ści od do­bo­ru do­dat­ków, za­spo­koi każ­dy gust – Włocha, Polaka i Amerykanina. (wię­cej…)

Czytaj dalej Pizza śród­ziem­no­mor­ska, piz­za ha­waj­ska, piz­za z kur­cza­kiem — przepisy

Koniec treści

Nie ma więcej stron do załadowania