Jak zro­bić na szy­deł­ku grę kół­ko i krzyżyk

Kto po­wie­dział, że w kół­ko i krzy­żyk moż­na grać tyl­ko na kart­ce? Można grać też na plan­szy! Co wię­cej moż­na tą plan­szę i pion­ki zro­bić sa­me­mu na szy­deł­ku. Jakie ma za­le­ty? Proszę bar­dzo: po pierw­sze mo­żesz grać z dziec­kiem, któ­re nie po­tra­fi jesz­cze pi­sać, a po dru­gie mo­żesz grać na­wet tam gdzie nie ma sprzy­ja­ją­cych wa­run­ków do pi­sa­nia – w po­cią­gu lub samochodzie.

By nie po­gu­bić pion­ków mo­żesz na­ni­zać je na pa­se­czek i zwi­nąw­szy plan­szę w ru­lon za­piąć na gu­zi­czek i wło­żyć do kieszeni.

Planszę i pion­ki ro­bi­łam z resz­tek cien­kiej włócz­ki w czte­rech ko­lo­rach uży­wa­jąc szy­deł­ka nr 1,25. Plansza zro­bio­na jest słup­ka­mi, a pion­ki pół­słup­ka­mi.Schemat wy­ko­na­nia plan­szy:
Nabieramy 56 oczek łań­cusz­ka1 rząd – wkłu­wa­my się w 4 oczko li­cząc od szy­deł­ka (tak bę­dzie­my za­czy­nać każ­dy ko­lej­ny rząd) i prze­ra­bia­my 17 oczek ko­lo­rem zie­lo­nym, 18 żół­tym, i 18 zie­lo­nym (ro­bót­kę ob­ra­ca­my)2 rząd – tyl­ko zie­lo­nym ko­lo­rem­rząd 1 i 2 po­wta­rza­my 5 ra­zy11 rząd – 17 oczek żół­tym, 18 zie­lo­nym i 18 żół­tym12 rząd – tyl­ko zie­lo­nym ko­lo­rem­rząd 11 i 12 po­wta­rza­my 5 razyDalej pięć ra­zy prze­ra­bia­my tak, jak w rzę­dach 1 i 2.Gotową krat­kę ob­ra­bia­my do­oko­ła pół­słup­ka­mi i na ko­niec ro­bi­my cien­ki pa­se­czek słup­ka­mi (na 3 oczka sze­ro­ki) za­koń­czo­ny pę­tel­ką na gu­zik, któ­ry przy­szy­wa­my w miej­scu, gdzie za­czy­na się paseczek.

Aby unik­ną plą­czą­cych się z ty­łu ni­tek, pa­mię­taj­my przy zmia­nie ko­lo­ru, by wro­bić w ro­bót­kę nit­kę nie­uży­wa­ne­go ko­lo­ru, tak by nie by­ła widoczna.

Jak wy­ko­nać pion­ki
KRZYŻYK – na­bie­ra­my 6 oczek łań­cusz­ka i łą­czy­my w kół­ko jed­nym oczkiem ści­słym­na kó­łecz­ku prze­ra­bia­my 12 pół­słup­ków i koń­czy­my 1 oczkiem ści­słym­ro­bi­my 5 oczek łań­cusz­ka (patrz fot.1)wkłuwamy w 2 oczko (li­cząc od szy­deł­ka) i wra­ca­jąc prze­ra­bia­my 4 pół­słup­ki; mo­cu­je­my do kó­łecz­ka 1 oczkiem ści­słym (patrz fot.2)przerabiamy jesz­cze raz pół­słup­ka­mi w tę i z po­wro­tem, by ra­mię krzy­ży­ka się po­sze­rzy­ło i mo­cu­je­my jed­nym oczkiem ści­słym do kó­łecz­ka­po­zo­sta­łe trzy ra­mio­na szy­deł­ku­je­my do­kład­nie tak sa­mo jak pierw­sze (patrz fot.3)KÓŁKO – za­czy­na­my tak jak krzy­ży­ki: na­bie­ra­my 6 oczek łań­cusz­ka i łą­czy­my w kół­ko jed­nym oczkiem ści­słym­na kó­łecz­ku prze­ra­bia­my 12 pół­słup­ków i koń­czy­my 1 oczkiem ści­słym­da­lej prze­ra­bia­my do­oko­ła jesz­cze 4 rzę­dy do­da­jąc oczek, tak by po­wsta­ło pła­skie kółeczko

Leave a Reply

%d bloggers like this: